Term and Conditions

A collection of professionalism, elegant products.

Home >>

Term and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า โดยเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างELFANO กับผู้ใช้บริการ โดยท่านที่ประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด เราเองขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ELFANO ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาในเว็บไซต์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ โลโก้ และอื่นๆ ในเว็บไซต์  ELFANOขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำ เสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การขายและการสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง) เมื่อท่านได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญาหาโปรดแจ้งผ่าน Call center ทันทีก่อนรับสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่ง

ELFANO มีนโยบายส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

ELFANO มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 7 วัน ในกรณีต่อไปนี้

ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เช่นสินค้าผิด ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 1: แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า
หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบสินค้า
เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อเพื่อยืนยันการขอคืนสินค้า ในกรณีที่ทางบริษัทส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการโดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ (ผลิตภัณฑ์)
แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน และไม่แกะป้ายสินค้า) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่คลังสินค้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า หากทางบริษัท พบว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ELFANO ข้อสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าหลังจากชำระเงินแล้ว สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามาติดต่อ Call Center เพื่อขอยกเลิกคำสั่งซื้อ